Cenník služieb

Poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s.

Poplatok za realizáciu pokynu - Akcie, Warranty a ETF
Nominálna mena Poplatok Minimálny poplatok
za pokyn
Maximálny poplatok
za pokyn
USD0,01 USD/akcia6,95 USD0,80% z objemu
USD (burza LSEIOB1)*
0,15% z objemu6,95 USD89,95 USD
CAD0,02 CAD/akcia9,95 CAD0,80% z objemu
EUR0,12% z objemu7,95 EUR89,95 EUR
GBP0,12% z objemu9,95 GBP
HUF0,40% z objemu2 000,00 HUF
CHF0,12% z objemu7,95 CHF69,95 CHF
NOK0,12% z objemu100,00 NOK
PLN0,50% z objemu250,00 PLN
SEK0,12% z objemu100,00 SEK
AUD0,12% z objemu9,95 AUD
JPY0,15% z objemu800,00 JPY
HKD0,20% z objemu90,00 HKD
CNY/CNH0,25% z objemu90,00 CNH
SGD0,20% z objemu10,00 SGD
MNX0,20% z objemu150,00 MNX
* London Stock Exchange International Order Book – londýnska burza, segment zahraničných titulov v USD

Ostatné poplatky

(poplatky účtované mimo rámec poplatkov JFOCP ako sú poplatky trhov a ich regulátorov, klíringových a finančných inštitúcií, dane štátov a pod., poplatky sú za 1 kus, resp. 1 kontrakt ak nie je uvedené inak)

Poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. platné od 6.11.2017 a Ostatné poplatky platné od 6.11.2017.

Poznámky:

 • Zahraničné trhy(burzy, OTC trhy, ECN a pod.), zahraničné registre, brokeri,zahraniční regulátori, clearingové spoločnosti a pod.majú právo meniť svoje cenníky jednostranne. RMSM si vyhradzujeprávo zmeniť túto Prílohu č. 1 vždy až potom, ako sa dozvie o zmene podľa predchádzajúcej vety. V prípade rozporu znenia prílohy č. 1 s reálnymi poplatkami subjektov určených v prvej vete, platia vždy reálne poplatky týchto subjektov.
 • Odobratie likvidity – pokyn je po prijatí na trh ihneď realizovaný, pretože spĺňa podmienky najvýhodnejšej ceny (štandardne pri Market pokynoch a Limitných pokynoch pri ktorých je splnená podmienka limitnej ceny).
 • Pridanie likvidity – pokyn nie je po prijatí na trh ihneď realizovaný, pretože nesplnil podmienky najvýhodnejšej ceny a čakal narealizáciu.
 • Poplatky sú účtované za 1 kus resp. kontrakt (štandardizované množstvo) finančného nástroja, ako percentuálny podiel z objemu realizovaného obchodu, alebo ak nie je uvedené inak.
 • Skratkami NYSE,NASDAQ, AMEX, ARCA, TSX, VENTURES, NEX a JASDAQ sa rozumejú všetky emisie akcií a ETF s primárnou emisiou na tomto trhu alebo obsiahnuté v uvedenom akciovom indexe. Ostatné skratky sú zaužívané skratky finančného nástroja.
 • On Open a On Close – pokyny platné na začiatku resp. konci obchodného dňa.
 • Krížové pokyny – ak je na vybraný investičný nástroj podaný pokyn na kúpu aj pokyn na predaj.
 • Odd lot – pokyny, ktorých počet kusov je menší ako štandardný. Priakciách to je 100 ks.
 • Midpoint Match – pokyn realizovaný za strednú cenu medzi pokynom kúpnyma predajným pokynom.
 • Dark pool burzy – elektronické obchodné systémy prevádzkované brokermia finančnými inštitúciami. Tieto systémy umožňujú zoskupovať pokyny od viacerých obchodníkov čím zabezpečujú anonymitu obchodníka a zvyšujú možnosť realizácie. Patria sem ATD, BLUEFIRE, Citadel, CSFBAlgo/CSFBPath, CSFBCross, ITG,JeffAlgo, Knight Capital/IDEAL, Knight Capital/NITEECN, PDQ, SunTrade, Surge, LevelATS a iné.
 • Price Improvement Orders – skrátene PIP, pokyny, ktoré v čase prijatia pokynu trhom zvyšujú dopytovú cenu finančného nástroja pri predaji resp. znižujú ponúkanú cenu pri kúpe.
 • Archív cenníkov služieb

Máte záujem výhodne obchodovať?

Otvorte si účet