Akcie

Akcie

Akcia je cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou, s ktorou sú spojené určité práva ide o právo rozhodovacie a právo majetkové. Rozhodovacie právo je uplatňované akcionárom na valnom zhromaždení. Sila rozhodovacích právomocí je daná pomerom nadobudnutých akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií. Investor má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v prípade, že drží akcie v tzv. rozhodný deň pre účasť na valnom zhromaždení, pričom jeho dátum je vopred zverejnený.

Právo podieľať sa na zisku je uplatňované formou dividendy, o ktorej rozhoduje valné zhromaždenie na návrh manažmentu spoločnosti. Jej výška je závislá od hospodárenia a investičnej stratégie spoločnosti a právo na dividendu za príslušný rok má akcionár v prípade, že vlastní akcie v tzv. rozhodný deň pre výplatu dividendy. Ten je u niektorých spoločností zhodný s dátumom konania valného zhromaždenia, ale nie je to pravidlom.

Akcionár má tiež právo podieľať sa na likvidačnom zostatku v prípade úpadku spoločnosti. Ďalej má právo na úpis ďalších akcií pri zvýšení základného kapitálu a v niektorých prípadoch stanovených zákonom má právo na odkup akcií akciovou spoločnosťou (predkupné právo).

Výhody investovania do akcií:

  • Vysoký výnos s vyššou mierou rizika
  • Vysoká likvidita
  • Vyplácanie dividend
  • Podiel na významných spoločnostiach
Zoznam trhov a nástrojov Maržové požiadavky