Futures

Futures

Sú termínové obchody, kde ide o dohodu medzi dvoma protistranami o kúpe alebo predaji podkladového aktíva v určitý presný čas v budúcnosti za presne stanovenú cenu na organizovanej burze. Najväčšie burzy, na ktorých sa dajú futures kontrakty obchodovať, sú Chicago Board of Trade (CBOT) a Chicago Mercantile Exchange (CME), New York (NYBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), London International Financial Futures Exchange (LIFFE), London Metals Exchange (LME) a iné.

Výhody futures kontraktov

  • Pákový efekt (leverage) - počiatočný vklad predstavuje len zlomok z výšky kontraktu, ktorý oprávňuje obchodovať. Percentuálne vyjadrenie strát alebo ziskov predstavuje často niekoľkonásobok zmeny ceny futures. Hovoríme tu o tzv. pákovom efekte s využitím ktorého je možné na derivátových trhoch dosiahnuť pri normálnych trhových pohyboch rádovo vyššie sumy, než predstavuje vložená marža.
  • Cenový limit - stanovenie denných cenových limitov je spôsobom ochrany proti riziku. V priebehu obchodného dňa sa môžu kontrakty uzatvárať jedine v určitom cenovom pásme určeného trhom, t. j. nesmú prekročiť dolný a horný cenový limit.
  • Štandardizácia - všetci účastníci trhu majú prístup k jasne definovaným futures a opčným kontraktom; postup pri nákupe a predaji kontraktov sa zjednodušil; náklady transakcií sú nízke, lebo netreba pri každej transakcii spísať nové dohody. Burza určuje určuje podkladové aktívum, veľkosť kontraktu, cenové kotácie a platnosť kontraktu.
  • Poplatky - poplatky za exekúciu obchodov sú v porovnaní s inými typmi investícií pomerne nízke od 4,95 USD/kontrakt.
  • Likvidita - väčšina komoditných trhov má veľa účastníkov a je dostatočne likvidná. Uzavreté obchody sú skompletizované v priebehu pár sekúnd, čo znižuje pravdepodobnosť cenových skokov.
Zoznam trhov a nástrojov Maržové požiadavky