Úrokové miery

Úroky za zapožičanie akcii (akciové/ETF CFD) - predaj na krátko (shortsale)

Za zapožičanie akcií za účelom predaja na krátko je dlžník (predávajúci) povinný zaplatiť veriteľovi (vlastníkovi akcií) úrok. Úrok za výpožičku akcií sú pre každú emisiu (akciu) individuálne a počas dňa sa môžu meniť. Informácie o aktuálnych úrokoch sú dostupné na našej internetovej stránke – Shortovateľné akcie

Výpočet:

Vypočet kolateráluVypočet poplatku (úroku) za vypožičanie akcií

Príklad :

Predaj na krátko 1000 ks akcií CSCO; uzatváracia cena 21,00 USD; sadzba = 0,10%
Kolaterál21 * 102% * 1000= 22 000 USD
Úrok (Poplatok) za 1 deň22 000 * 0,10%= 0,07 USD

Úrokové sadzby RM - S Market, o.c.p., a.s. platné od 8.12.2016.

Poznámky:

  • Zahraničná finančná inštitúcia, broker, ktorý vedie finančné účty a poskytuje maržové úvery. Má právo meniť úrokové miery jednostranne. RMSM si vyhradzuje právo zmeniť túto Prílohu č. 3 vždy až po tom, ako sa dozvie o zmene podľa predchádzajúcej vety. V prípade rozporu znenia prílohy č. 3 s reálnymi úrokovými mierami zahraničnej finančnej inštitúcie, platia vždy reálne úrokové miery zahraničnej finančnej inštitúcie.